วิสัยทัศน์ จุดประสงค์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

“แนวคิดการฟื้นฟูป่าพื้นถิ่นและการส่งเสริมการฟื้นฟูป่าพื้นถิ่นด้วยราเอคโตไมคอร์ไรซาเป็นองค์ความรู้ หลักปฏิบัติ และความเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิต และยึดเป็นแนวทางปฏิบัติในการปลูกป่าฟื้นฟูโดยทั่วไป ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานองค์กรสามารถฟื้นฟูป่าพื้นถิ่นด้วยตนเองอย่างเข้าใจและถูกต้องเหมาะสม และส่งต่อแนวคิดและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูป่าพื้นถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและอาหารของเราอย่างยั่งยืน”

จุดประสงค์

 

1.    เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย และการสร้างนวัตกรรมด้านการฟื้นฟูป่าพื้นถิ่น

2.   เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน บุคคล หรือหน่วยงาน เกี่ยวกับการฟื้นฟูป่าด้วยพรรณไม้พื้นถิ่น และการใช้ราไมคอร์ไรซาและจุลินทรีย์ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูป่าพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน

3.   เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูป่าพื้นถิ่นด้วยราไมคอร์ไรซาและจุลินทรีย์ท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพให้กับระบบนิเวศ

4.   เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ของชุมชนผ่านกิจกรรมการฟื้นฟูป่าพื้นถิ่นโดยใช้ราไมคอร์ไรซาและจุลินทรีย์ท้องถิ่น อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 

ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้แก่ประชาชนให้รู้จักการฟื้นฟูป่าพื้นถิ่นอย่างถูกวิธี และดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าพื้นถิ่นให้กับโลกใบนี้ของพวกเราทุกคน