หลักการฟื้นฟูป่าของมูลนิธิ

เพื่อลดการตายของกล้าไม้และการดูแลหลังปลูกที่มากเกินความจำเป็น พร้อมเสริมสร้างดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีผลอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการฟื้นฟูป่า เราจึงขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามหลักการฟื้นฟูของมูลนิธิร่วมกัน ดังนี้

1.    ใช้พรรณไม้ตามนิเวศวิทยาในการฟื้นฟูและปลูกป่า ให้หลากหลายตามวัตถุประสงค์

 

2.   ดำเนินวิธีการปลูกป่าแบบประณีตตามแนวทางการปลูกป่าของมูลนิธิ

 

3.   ห้ามดำเนินการใด ๆ ในการฟื้นฟูและปลูกป่าที่จะเป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ เช่น การเผา การใช้สารเคมี การใช้พลาสติก

 

4.   สนับสนุนการใช้วัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการฟื้นฟูและปลูกป่า

“มาตรฐานและเงื่อนไขในการรับทุนและการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ จะต้องไม่ขัดกับหลักการของมูลนิธิ”

ขอขอบคุณ

มูลนิธิฟื้นฟูป่าพื้นถิ่น