เพาะเห็ดป่า พึ่งพาตนเอง

การเพิ่มเติมการใส่จุลินทรีย์เพื่อประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ ความแข็งแรงและการทนทานต่อโรคของต้นไม้ และความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการฟื้นฟูป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุลินทรีย์ในกลุ่มราไมคอรร์ไรซา หากเราใส่จุลินทรีย์กลุ่มนี้ให้กับรากกล้าไม้ก่อนที่จะย้ายไปปลูกในแปลงนั้น จะสามารถช่วยเพิ่มอัตราการรอดและอัตราการเจริญเติบโตของกล้าไม้ ซึ่งทำให้การฟื้นฟูป่าของเรามีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น

 

ในประเทศไทยเรายังขาดการตระหนักถึงความสำคัญ รับรู้ถึงประโยชน์ และองค์ความรู้ในการใส่จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้และดินเหล่านี้ ทำให้บางครั้งการฟื้นฟูป่าพื้นถิ่นจึงไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อต้นไม้และดินโดยเฉพาะกลุ่มราไมคอร์ไรซา และความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์และพรรณไม้พื้นถิ่นที่เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ชนิดนั้น ๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจุลินทรีย์
  • จุลินทรีย์กลุ่มราไมคอร์ไรซา
  • การทำงานร่วมกันระหว่างราไมคอร์ไรซาและพรรณไม้พื้นถิ่น
  • การประยุกต์องค์ความรู้เพื่อฟื้นฟูป่าพื้นถิ่นอย่างมีส่วนร่วม