โครงการฟื้นฟูป่าพื้นถิ่นด้วยราเอคโตไมคอร์ไรซา

เกี่ยวกับโครงการ

 

“โครงการฟื้นฟูป่าพื้นถิ่นด้วยราเอคโตไมคอร์ไรซา” มีเป้าหมายหลักเพื่อการส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน เนื่องจากสถานการณ์ภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ เราจะช่วยเหลือกันอย่างไร? ให้ป่าเกิดขึ้นได้จริงและสามารถเติบโตและขยายตัวในเร็วพลัน แนวคิดของโครงการจึง

 

1.   มุ่งเน้นส่งเสริมให้ทุกคนปลูกพรรณไม้พื้นถิ่นหลากหลายชนิด เนื่องจากพรรณไม้พื้นถิ่นสามารถเจริญเติบโตได้ดีและทนต่อสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ รวมถึงระบบนิเวศป่าไม้นั้น ๆ กล้าไม้พื้นถิ่นจึงมีโอกาสในการรอดชีวิตและเจริญเติบโตเป็นป่าที่สมบูรณ์ และเราสามารถร่นระยะเวลาในการฟื้นฟูป่าได้

2.  แนะนำการใส่ราเอคโตไมคอร์ไรซาชนิดกินได้ในกล้าไม้พื้นถิ่นบางวงศ์ เช่น ไม้วงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) ซึ่งเป็นพรรณไม้เจ้าบ้านที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของราประเภทเอคโตไมคอร์ไรซา เพราะราประเภทนี้ช่วยส่งเสริมให้ต้นไม้มีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและแปรปรวนอย่างมากในปัจจุบัน และสามารถเจริญเติบโตได้อย่างดีงาม

 

นอกจากนี้ ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการใส่ราเอคโตไมคอร์ไรซาในกล้าไม้พื้นถิ่น คือ เมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณ 3 ปี การเจริญเติบโตของกล้าไม้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และเหมาะสม และพื้นที่ปลูกป่าฟื้นฟูนั้นมีบรรยากาศที่เหมาะสมทั้งปริมาณความชื้นและแสงแดด ป่าผืนนั้นก็มีโอกาสที่เห็ดป่าชนิดต่าง ๆ จะสามารถออกดอกงอกงามขึ้นมาได้ เช่น เห็ดเผาะ เห็ดระโงก เห็ดน้ำหมาก เป็นต้น ซึ่งเราสามารถเก็บเห็ดป่าเหล่านั้นมาปรุงอาหารและบริโภคในครัวเรือน หรือหากเห็ดออกดอกมากเกินที่เราจะบริโภค ส่วนหนึ่งเราก็สามารถเก็บมาเพื่อแจกจ่าย แบ่งปัน หรือนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ และอีกส่วนหนึ่งเราก็ปล่อยให้เห็ดแก่ลงตามธรรมชาติและแพร่พันธุ์ในป่าต่อไป เราและลูกหลานของเราก็จะมีเห็ดป่าเก็บกินบนป่าผืนนั้นไปได้ตลอด ทั้งนี้ เราต้องดูแลรักษาและอนุรักษ์ป่าผืนนี้ให้อุดมสมบูรณ์ ไม่ตัดต้นไม้ที่เป็นเจ้าบ้านของเห็ดป่า ไม่เผาป่าที่จะทำลายราและจุลินทรีย์อันเป็นประโยชน์ ป่าของเราก็จะมีผลผลิตอีกมากมายหลายอย่างให้เราได้เก็บเกี่ยวเพื่อเป็นอาหาร สร้างรายได้จากป่า และเป็นแหล่งที่พึ่งในการดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืนสืบไป ด้วยประโยชน์จาก “การฟื้นฟูป่าพื้นถิ่นด้วยราเอคโตไมคอร์ไรซา” ที่มากมายเหล่านี้ เราหวังว่าจะทำให้ทุกคนสนใจที่จะปลูกป่ากันมากขึ้น และอยากที่จะอนุรักษ์ป่าของทุกท่านให้คงอยู่ไปนานแสนนาน

 

{ หัวใจสำคัญของโครงการ }

 

“การฟื้นฟูและการจัดการป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

 

กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย

 • วางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความท้าทายของสภาพภูมิอากาศ ปัจจัยทางนิเวศ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปลูกและการดูแลกล้าไม้ เช่น ภัยจากธรรมชาติ โรคและแมลงศัตรูพืช การรบกวนของสัตว์และคน
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและคนในท้องถิ่นในทุกขั้นตอนการดำเนินโครงการ ได้แก่ การกำหนดปัญหาและแนวทางการแก้ไข การออกแบบและดำเนินการฟื้นฟูป่า การติดตามและดูแลหลังปลูก และการประเมินผลโครงการ
 • ร่วมกับชุมชนในการฟื้นฟูป่าด้วยพรรณไม้พื้นถิ่น (พรรณไม้ตามนิเวศ) หลากหลายชนิดและชั้นเรือนยอด
 • ส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของทั้งต้นไม้และดิน ได้แก่
  • การใส่ราไมคอร์ไรซาในกล้าไม้เจ้าบ้าน
  • การเพิ่มจุลินทรีย์ดินด้วยแนวทางการฟื้นฟูทางธรรมชาติ เช่น การใช้ดินป่า การคลุมหน้าดิน การปลูกพืชคลุมดิน เป็นต้น
  • การไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีใด ๆ
  • การลดกิจกรรมรุนแรงที่ก่อให้เกิดการทำลายหน้าดินและโครงสร้างดินซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
 • จัดกิจกรรมอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้และเพิ่มทักษะให้กับชุมชนและคนในท้องถิ่น เพื่อความสามารถในการฟื้นฟูและจัดการพื้นที่ป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนภายในชุมชน
 • รณรงค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติ การนำขยะหรือเศษวัสดุเหลือทิ้งภายในท้องถิ่นกลับมาใช้ซ้ำ

หากสนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ ที่นี่ 💚