โครงสร้างองค์กร

สารจากประธานฯ

ต้นไม้ ป่าไม้ เป็นทรัพยากรที่ทดแทนได้ แต่หากปลูกไม่เป็น ไม่มีหลักวิชาและเทคนิค ก็มีโอกาสไม่สำเร็จสูงมาก ในช่วงชีวิตที่มีอยู่ของผม ผมจะขออนุญาตนำความรู้และประสบการณ์ในการปลูกป่าของผมมาเล่าสู่กันฟัง หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนพี่น้อง สามารถนำสิ่งที่ผมแบ่งปันไปลงมือปฏิบัติได้จริง

หากเรามีที่ดินและพร้อมที่จะปลูกป่า อันดับแรกคือ “ต้องรู้ใจตนเอง” ว่าชอบแบบไหน อยากได้ป่าแบบไหน ตัดขายหรือเพื่อลดโลกร้อน จากนั้นจึง “หาความรู้ที่ถูกต้อง” หลังจากอ่านสารนี้จบ รบกวนทุกท่านถามตัวเองว่า “เรากำลังจะปลูกป่าแบบไหน” ที่สำคัญที่สุด คาถาที่จะช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการปลูกป่าครับ

คาถาการปลูกป่า : “ปลูกเท่าที่ดูแล ดูแลเท่าที่ปลูก”

ขอให้ทุกคนโชคดี
นายนพพร นนทภา
ประธานกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูป่าพื้นถิ่น

คณะกรรมการ

1.  นายนพพร นนทภา                                       ประธานกรรมการ

2.  ผศ.ดร. จิตรตรา เพียภูเขียว                        รองประธานกรรมการ

3.  ผศ.ดร. กนกวรรณ เสรีภาพ                        กรรมการ

4.  นางสาว ยศวดี ลือตระกูลเศรษฐ์                 กรรมการและเหรัญญิก

5.  ผศ.ดร. ชนิตา ปาลิยะวุฒิ                            กรรมการและเลขานุการ

6.  นาง อรนุช ผการัตน์                                     ที่ปรึกษาจิตอาสา