กองทุนกิจกรรมปลูกป่า

รายละเอียด:

กองทุนกิจกรรมปลูกป่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนในการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูป่าพื้นถิ่น ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การเรียนรู้และทำความเข้าใจระบบนิเวศและวิสัยของพรรณไม้ การออกแบบแปลงให้ตรงตามจุดประสงค์ การเพาะกล้าให้มีคุณภาพและแข็งแรง การปลูกแบบประณีตเพื่อให้กล้าไม้ของเรามีอัตราการรอดที่สูง การดูแลกล้าไม้และต้นไม้หลังปลูก รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับราไมคอร์ไรซาที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของกล้าไม้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการปลูกป่าและได้ป่าที่มีคุณภาพ อุดมสมบูรณ์ แข็งแรง และตรงตามใจของคุณ

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมอบรม:

1.  มีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นในประเทศไทย และแปลงตัวอย่างในทุกภูมิภาคเพื่อเป็นพื้นที่ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฟื้นฟูป่าพื้นถิ่นด้วยราเอคโตไมคอร์ไรซา

2.  ผลสำเร็จเชิงพื้นที่สามารถเป็นต้นแบบแนวทางการฟื้นฟูป่าให้กับโครงการปลูกป่าอื่น ๆ ซึ่งสามารถช่วยให้เรามีพื้นที่ป่ากลับมาได้เยอะและรวดเร็วขึ้น

3.  พื้นที่ป่าไม้ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4.  มีจำนวนทรัพยากรคนผู้มีความรู้และความเข้าใจในการฟื้นฟูป่าด้วยพรรณไม้พื้นถิ่นและการใช้ราไมคอร์ไรซาเพื่อช่วยในการฟื้นฟูป่าพื้นถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถเป็นกำลังในการขับเคลื่อนการฟื้นฟูป่าพื้นถิ่นภาคประชาชน อันจะช่วยให้เกิดรูปแบบงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ที่ยั่งยืน

5.  เกิดเครือข่ายของกลุ่มคนผู้มีใจรักในป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

สามารถบริจาคได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 436-031882-0 ชื่อบัญชี “กองทุนมูลนิธิฟื้นฟูป่าพื้นถิ่น”

หมายเหตุ:  ไม่สามารถนำใบเสร็จจากการบริจาคไปลดหย่อนภาษี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง FB: มูลนิธิฟื้นฟูป่าพื้นถิ่น หรือ Line: @nsrf.thai