การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

“ป่ายั่งยืน มาจากชุมชนที่ยั่งยืน”

หนึ่งในหน้าที่สำคัญของมูลนิธิคือ การจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฟื้นฟูป่าและการประยุกต์ใช้ราไมคอร์ไรซาในการปลูกป่า ตั้งแต่ความสำคัญของพื้นที่ป่าในแง่ต่าง ๆ นิเวศวิทยาของป่าไม้ การฟื้นฟูและปลูกป่าตามหลักการทางนิเวศวิทยา และประโยชน์ของเห็ดราไมคอร์ไรซาในการปลูกป่าและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าธรรมชาติ รวมทั้งการดูแลและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน ทั้งยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้บนผืนที่ดินของตนเอง