การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

“ป่ายั่งยืน มาจากชุมชนที่ยั่งยืน”

หนึ่งในหน้าที่สำคัญของมูลนิธิคือ การจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตั้งแต่ความสำคัญของพื้นที่ป่าในแง่ต่าง ๆ การฟื้นฟูและปลูกป่าตามหลักการทางนิเวศวิทยา และการใช้ประโยชน์จากเห็ดไมคอร์ไรซา เพื่อให้ชุมชนทั้งชาวบ้านในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่ารวมทั้งการดูแลและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน ทั้งยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ในพื้นที่ของตนเอง