แนวทางการปลูกป่าฟื้นฟูของมูลนิธิ

“เพื่อให้การฟื้นฟูป่าประสบความสำเร็จ เราจึงใส่ใจทุกขั้นตอน”

การปลูกป่าของมูลนิธิจะอิงหลักการทางนิเวศวิทยาของป่าไม้ จะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก

  • สำรวจสภาพพื้นที่เพื่อประเมินความเสี่ยงและวางแผนการปลูกป่า ทำให้สามารถเลือกชนิดพรรณไม้พื้นถิ่นให้เหมาะสมกับพื้นที่และเข้ากับสภาพป่าไม้ดั้งเดิม
  • การเตรียมกล้าและการย้ายปลูก เลือกกล้าไม้ที่มีความสมบูรณ์และมีอายุเหมาะสม และย้ายปลูกกล้าไม้แบบประณีต
  • การดูแลและติดตามผล ดูแลและตรวจสอบการเจริญของกล้าไม้จนกระทั่งกล้าไม้สามารถอยู่รอดได้โดยไม่ต้องดูแล